فرم آسیب شناسی عوامل درونی بنگاه های کوچک و متوسط

نام شرکت: * نام و نام خانوادگی : *
سمت: * استان:
شماره تلفن:
(به همراه کد)
* پست الکترونیک: *
نیروی انسانی
مشکلات بنگاه
نیازمندی های بنگاه
راه حل پیشنهادی
شبکه سازی ، بازاریابی و فروش
مشکلات بنگاه
نیازمندی های بنگاه
راه حل پیشنهادی
تامین مالی
مشکلات بنگاه
نیازمندی های بنگاه
راه حل پیشنهادی
R&D و نوآوری
مشکلات بنگاه
نیازمندی های بنگاه
راه حل پیشنهادی
زیر ساخت تجارت الکترونیک
مشکلات بنگاه
نیازمندی های بنگاه
راه حل پیشنهادی
مهارت های مدیریتی
مشکلات بنگاه
نیازمندی های بنگاه
راه حل پیشنهادی
آموزش
مشکلات بنگاه
نیازمندی های بنگاه
راه حل پیشنهادی
سایر
مشکلات بنگاه
نیازمندی های بنگاه
راه حل پیشنهادی